1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

ASEVA treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. ASEVA maakt bovendien gebruik van een aantal verwerkers die in opdracht van ASEVA uw persoonsgegevens verwerken, en die de goede technische werking van de Websites verzekeren.

ASEVA maakt gebruik van de volgende categorieën verwerkers in het kader van de Website: dienstverleners van ASEVA, verwerkers die instaan voor het hosten van de website, verwerkers die statistieken van de Websites verzamelen en weergeven, verwerkers die reviews en beoordelingen van de Website verzamelen en weergeven, verwerkers die e-mailmarketing en andere communicatiediensten aanbieden, etc.

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

ASEVA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden, en andere verenigbare doeleinden:

 • Het aanbieden van onze diensten en het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben (of zullen hebben);
 • Het versturen van communicaties van niet-commerciële aard;
 • Het op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen;
 • Klantenbeheer;
 • Het bieden van toegang tot de Website en het bieden van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring van de Website;
 • Het aanbieden van een algemene en gepersonaliseerde dienst;
 • Het verlenen van ondersteuning bij vragen of opmerkingen;
 • Het opvolgen van klachten;

De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele of onwettelijke gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder onze Websites worden aangeboden.

ASEVA verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

ASEVA verwerkt uw persoonsgegevens verzameld via de Websites op grond van (i) uw aanvaarding van deze Policy, en/of (ii) de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen u en ASEVA door middel van de Website (iii) de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of (iv) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ASEVA is opgedragen.

4. Op welke wijze worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verkregen enerzijds via uzelf, bijvoorbeeld het aanmaken van uw profiel of het invullen van online formulieren, anderzijds via verschillende technische middelen waarvan de Website gebruik maakt om de Gebruikers– en Bezoekerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Website te detecteren, zoals cookies (zie artikel 8) en loginformatie.

5. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

ASEVA verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens binnen uw gebruik van de Website: identificatiegegevens, contactgegevens, IP-adres, tijdstip van consultatie, vermoedelijke plaats van consultatie, gegevens met betrekking tot het gebruikte toestel, andere telecommunicatiegegevens, etc.

6. Worden mijn gegevens overgedragen aan derde partijen binnen de EU?

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de categorieën van verwerkers zoals bepaald in artikel 1 van deze Policy, met business partners van ASEVA en met publieke autoriteiten (voor zover deze laatste daar daadwerkelijk recht op hebben).

Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld.

7. Wat zijn mijn rechten?

U kan een aantal rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van ASEVA, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen via info@apetra.be, vergezeld van een bewijs van uw identiteit. ASEVA zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

U kan zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be 

Recht op bezwaar

U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van ASEVA, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de herroeping.

Recht op toegang en inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft tevens het recht op bepaalde informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden van deze verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, etc.

Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre:

 1. uw persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 2. er niet langer een rechtsgrond voor de verwerking is;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door ASEVA, of u maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing;
 4. uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 5. uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ASEVA rust.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door ASEVA te laten beperken indien en in zoverre:

 1. u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ASEVA in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. ASEVA de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden, maar u heeft deze nodig voor een rechtsvordering;
 4. u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ASEVA zwaarder wegen dan die van u.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door ASEVA.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door u zelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u het recht om deze te verkrijgen van ASEVA in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, alsook om die gegevens aan een gelijkaardige leverancier over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

8. Wijzigingen

ASEVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen en veranderingen aan te brengen in dit beleid. ASEVA zal dergelijke wijzigingen of veranderingen duidelijk kenbaar maken, waarna u deze wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt. Het is aan de Bezoeker of Gebruiker om dit beleid regelmatig te raadplegen.

9. Contact

Voor alle vragen, om uw rechten uit te oefenen en voor alle andere informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens ASEVA, kunt u contact opnemen met: info@aseva.be.