Nationale wetgeving

De wet van 21 december 2023 betreffende het aanhouden van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten, de aanhouding van bijkomende strategische voorraden voor de energiebevoorrading van het land in geval van een energiecrisis, het beheer van een aardoliebevoorradingscrisis en de organisatie van ASEVA bevat de vereisten waaraan de strategische aardolievoorraden moeten voldoen, creëert de mogelijkheid voor ASEVA om in de toekomst bijkomende energievoorraden aan te houden en legt de belangrijkste principes vast voor het nationale aardoliecrisisbeleid. De wet vormt de juridische ruggengraat van ASEVA en legt de institutionele bepalingen vast.

Uit de wet vloeit een reeks uitvoeringsbesluiten voort die het nationale voorraadsysteem gedetailleerder vastleggen.

Belangrijk voor het aardoliecrisisbeleid zijn de volgende uitvoeringsbesluiten:

Koninklijk besluit van 19 december 2018 houdende de oprichting, de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze van het Nationaal Oliebureau:

Dit Nationaal Oliebureau wordt actief in geval van een (nakende) aardoliebevoorradingscrisis, adviseert de Minister van Energie en monitort de impact op de aardoliemarkt.

Koninklijk besluit van 5 februari 2019 ter bepaling van de maatregelen die in een bevoorradingscrisis gelden voor de toebedeling van aardolie en aardolieproducten op internationaal en nationaal niveau en voor de billijke bevoorrading van de beschikbare aardolie en aardolieproducten en tot bepaling van de regels voor het aanspreken van de verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten.

Dit KB bevat de bepalingen m.b.t. het nationale aardoliecrisisbeleid.